Att färdas på Kinda kanal

Styrelsen för Kinda Kanals Vänner (KKV) har diskuterat ett förslag att genomföra ett utbildningstillfälle med arbetsnamnet ”Att färdas på Kinda kanal”. Avsikten är att underlätta för båtägare att inte bara vistas på sjöarna utan också gå in i kanalsystemet. Tyngdpunkten ligger på praktiskt handhavande i samband med slussning.

Tid: förslagsvis ca 2-3 timmar en dag i slutet av juni

Plats: Brokinds sluss

Kinda kanal AB upplåter sluss och medverkan av slussvakt

Inför den fortsatta planeringen har styrelsen för KKV beslutat tillfråga båtklubbarna längs Kinda kanal om vilket intresse som kan finnas för detta. Eftersom genomförandet måste ske innan kanalsäsongen tar fart på allvar skulle jag uppskatta en reaktion relativt snabbt. Kan det kanske finnas någon i båtklubben som kan medverka med egna erfarenheter och tips?

Någon kostnad för deltagande har vi hittills inte fastställt. Det fortsatta arbetet få visa om sådan kan uppstå.

Hälsningar
Håkan Johanson
Ordförande KKV
0730 762805