Familjemedlemmar till familjehuvud, undersökning

Klubben kommer inom den närmaste tiden att kontakta klubbens samtliga familjehuvuden via mail (utföres av Ing-Christin Lindblom, iclindblom@gmai.com) för att undersöka om de familjemedlemmar som idag finns angivna i klubbens register fortfarande är bosatta på familjehuvudets bostadsadress, vilket är förutsättningen för att försäkringen skall gälla vid arbetsdagar.

Familjehuvud som inte har uppgivit någon familjemedlem vid medlemsansökan kommer inte att kontaktas.

Det är väsentligt att Du själv kontaktar, via mail ansvarig i styrelsen, f.n. Claes Andersson, claean@gmail.com och meddelar framtida förändringar i familjebilden när någon familjemedlem avflyttar eller flyttar in.

Ny brygga sjösatt och T-bryggan har vridits kvarts varv

I helgen 5 – 7 december har den nya bryggan sjösatts samt har T-bryggan vridits ett kvarts varv, båda dessa är nu helt på plats med sina ankare. Gästbryggan har flyttats ut ca 1,5 m för att erhålla djupare vatten för de medlemmar som har sin båt här. Gästbryggans bojar har flyttats ut. Nu återstår att montera bommar på den nya bryggan samt T-bryggans del som inte haft bommar tidigare, totalt 33 bommar. Planen är att utföra detta under vintern/våren 2015. Utöver detta finns arbeten kvar med att byta 2 landgångar och dra elsladd i nya bryggan. Ett stort varmt tack till de medlemmar som med kort varsel och inför julhelgen hjälpte till under de tre dagarna!

En del medlemmar kommer att få nya båtplatser till nästa säsong. Medlem som idag står i klubbens båtplatskö kan troligen räkna med att erhålla båtplats till säsongen 2015 antingen som första hands plats eller andra hands plats. Besked kommer under januari i medlemsinformationsbrevet.

Ovan kommer innebära en del arbeten för klubben och när vi ser att vädret möjliggör arbete kallar vi på hjälp av våra medlemmar via mail.

Utökning av bryggplatser

Klubben har nu erhållit slutligt besked från Svea Hovrätt/Mark- och miljööverdomstolen att klubben nu har tillstånd att utöka bryggorna med ca 30 nya båtplatser. Ytterligare besked kommer att ges i det informationsbrev som går ut till medlemmarna under januari 2015.

Båtplats 2015

Medlem som inte har för avsikt att utnyttja tilldelad båtplats 2015 ombedes snarast meddela detta till Ordföranden Inge Quist via mail för att Inge skall kunna tilldela båtplatsen till annan medlem under 2015.

Båtplatsbredd, max tak

Styrelsen fattad på gårdagens styrelsemöte, 16/9-14, beslut om följande:

Båtar tillhörande medlem måste passa in i klubbens nuvarande och framtida båtplatssystem. Största möjliga båtplatsbredd: 3,8 meter. Klubben kommer inte att göra större platser framåt. Den medlem som skaffar större båt och som har behov av större båtplatsbredd än 3,8 m får stå i kö till de två sedan tidigare platser som klubben förfogar över. Viktigt att Du hör av Dig i god till styrelsen och berättar vilka tankar Du har om större båt som kräver större bredd, före att Du inköper båt.